facebook
Bestellingen geplaatst voor 14:00 worden onmiddellijk verzonden | Gratis verzending boven 80 EUR

Voorwaarden en Condities

Voorwaarden van Topshelf s.r.o.
met statutaire zetel te Bartoškova 4, Praag 140 00
identificatienummer: 03476812
geregistreerd in het Handelsregister dat wordt bijgehouden door de Gemeentelijke Rechtbank in Praag, afdeling C, invoegstrook 232022
voor de verkoop van goederen via de on-line winkel die is gevestigd op www.ferwer.nl

 1. INLEIDINGSVOORWAARDEN

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "Voorwaarden") van Topshelf s.r.o., met statutaire zetel te Bubenské nábřeží 705/8, identificatienummer: 03476812, ingeschreven in het handelsregister bijgehouden door de gemeentelijke rechtbank van Praag, afdeling C, invoegstrook 232022 (hierna "verkoper" genoemd) regelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 1751, lid 1, van Wet nr. 89/2012 Coll, Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd (hierna aangeduid als het "Burgerlijk Wetboek"), de wederzijdse rechten en plichten van de partijen die voortvloeien in verband met of op basis van een koopcontract (hierna aangeduid als het "Koopcontract") gesloten tussen de Verkoper en een andere natuurlijke persoon (hierna aangeduid als de "Koper") via de online winkel van de Verkoper. De online winkel wordt beheerd door de Verkoper op een website op het internetadres www.ferwer.nl (hierna genoemd de "website"), via een website-interface (hierna genoemd de "website-interface").

1.2. De Voorwaarden zijn niet van toepassing indien de persoon die goederen van de Verkoper wenst te kopen, een rechtspersoon is of een persoon die bij de bestelling van goederen handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep.

1.3. Afwijkende bepalingen in het Inkoopcontract hebben voorrang boven de bepalingen van de Voorwaarden.

1.4 De bepalingen van de Voorwaarden maken integraal deel uit van het Inkoopcontract. Het koopcontract en de algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Tsjechische taal. Het koopcontract kan in de Tsjechische taal worden gesloten.

1.5. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die zijn ontstaan tijdens de periode waarin de vorige versie van de voorwaarden van kracht was.

 1. Gebruikersaccount

2.1. Vanuit zijn gebruikersinterface, kan de Koper bestellingen voor goederen plaatsen (hierna genoemd "gebruikersaccount"). Indien de webinterface van de Shop dit toelaat, kan de Koper ook zonder registratie goederen rechtstreeks vanuit de webinterface van de Shop bestellen.

2.2. Bij registratie op de Website en bij het bestellen van goederen is de Koper verplicht alle informatie correct en naar waarheid te verstrekken. De Koper is verplicht de in de Gebruikersaccount verstrekte informatie bij te werken in geval van een wijziging. De door de Koper in de gebruikersaccount en bij het bestellen van goederen verstrekte gegevens worden door de Verkoper als juist beschouwd.

2.3. De Koper is verplicht tot geheimhouding van de informatie die nodig is voor toegang tot zijn/haar gebruikersaccount.

2.4. De Koper is niet gerechtigd derden gebruik te laten maken van de gebruikersaccount.

2.5. De Verkoper kan de gebruikersaccount opheffen, in het bijzonder indien de Koper zijn/haar gebruikersaccount gedurende meer dan 10 jaar niet gebruikt of indien de Koper zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst (inclusief de Voorwaarden) niet nakomt.

2.6. De Koper erkent dat de gebruikersaccount mogelijk niet continu beschikbaar is, in het bijzonder met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van de hardware- en softwareapparatuur van de Verkoper, of het noodzakelijke onderhoud van hardware- en softwareapparatuur van derden.

 1. CONCLUSIE VAN DE KOOPOVEREENKOMST

3.1. De bepalingen van artikel 1732, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

3.2 De webinterface van de Shop bevat informatie over de goederen, met inbegrip van de prijzen van de afzonderlijke goederen en de kosten voor het retourneren van de goederen indien de goederen door hun aard niet via de gebruikelijke postroute kunnen worden geretourneerd. De prijzen van de goederen zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde en alle daarmee verband houdende kosten. De prijzen van de goederen blijven geldig zolang zij op de webinterface van de winkel worden vermeld. Deze bepaling houdt geen beperking in van de mogelijkheid van de verkoper om een koopovereenkomst te sluiten onder individueel overeengekomen voorwaarden.

3.3. De informatie over de kosten in verband met de verpakking en levering van de in de webinterface van de winkel vermelde goederen.

3.4. Het bestelformulier bevat met name informatie over:

3.4.1. de bestelde goederen (de bestelde goederen worden door de Koper "ingevoegd" in het elektronische winkelwagentje van de webinterface van de Shop),

3.4.2. de wijze van betaling van de koopprijs van de goederen, informatie over de vereiste wijze van levering van de bestelde goederen en

3.4.3. informatie over de kosten in verband met de levering van de goederen (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Order").

3.5. Alvorens de order aan de Verkoper te verzenden, dient de Koper in staat te worden gesteld de door de Koper in de order ingevoerde gegevens te controleren en te wijzigen, ook met betrekking tot het vermogen van de Koper om fouten die voortvloeien uit het invoeren van gegevens in de order op te sporen en te corrigeren. De Koper stuurt de bestelling naar de Verkoper door op de knop "Bevestigen" te klikken. De in de bestelling vermelde gegevens worden door de Verkoper als juist beschouwd. De Verkoper bevestigt de ontvangst van de bestelling onmiddellijk na ontvangst van de bestelling per e-mail aan de Koper, op het e-mailadres van de Koper dat in de gebruikersaccount of in de bestelling is opgegeven (hierna "e-mailadres van de Koper" genoemd).

3.6.

3.7. De contractuele relatie tussen de Verkoper en de Koper komt tot stand door de levering van de aanvaarding van de bestelling (aanvaarding), die door de Verkoper aan de Koper wordt verzonden per elektronische post naar het elektronische postadres van de Koper.

3.8. De kosten die de Koper moet maken voor het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met de sluiting van het Koopcontract (kosten voor internetverbinding, kosten voor telefoongesprekken) zijn ten laste van de Koper zelf, en deze kosten zullen niet afwijken van het basistarief.

 1. PRIJS VAN DE GOEDEREN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. De prijs van de goederen en alle kosten in verband met de levering van de goederen krachtens het Koopcontract kunnen door de Koper op de volgende manieren aan de Verkoper worden betaald:

- contant in de bedrijfsgebouwen van de Verkoper te Bubenské nábřeží 705/8, 17000 Praag - Holešovice ;

- contant bij levering op de door de Koper in de bestelling aangegeven locatie;

- per bankoverschrijving naar het rekeningnummer van de Verkoper. 273898290/0300 , bewaard bij ČSOB a.s. (hierna te noemen "Verkopers account");

- cashless via het betalingssysteem Paypal

- cashless via betaalkaart via de betalingsgateway GoPay;

- cashless via betaalkaart;

4.2. Tezamen met de koopprijs is de koper tevens verplicht aan de verkoper te betalen de kosten verbonden aan de verpakking en levering van de goederen ten belope van het overeengekomen bedrag. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvat de koopprijs ook de kosten in verband met de levering van de goederen.

4.3. Dit onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 van de Algemene Voorwaarden inzake de verplichting tot vooruitbetaling van de koopprijs van de goederen.

4.4. In geval van betaling zonder contant geld is de koopprijs betaalbaar binnen 5 werkdagen na de sluiting van het koopcontract.

4.5. In geval van girale betaling is aan de verplichting van de koper tot betaling van de koopprijs voldaan op het moment van bijschrijving van het desbetreffende bedrag op de rekening van de verkoper.

4.6. De verkoper is gerechtigd, met name in het geval er geen aanvullende orderbevestiging van de koper is (artikel 3.6), betaling van de volledige koopprijs te verlangen alvorens de goederen aan de koper worden verzonden. De bepalingen van § 2119, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

4.7. Eventuele kortingen op de prijs van de goederen die door de Verkoper aan de Koper worden verstrekt, zijn niet cumuleerbaar.

4.8. De verkoper is belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde. De Verkoper zal het fiscale document - factuur aan de Koper uitreiken na betaling van de prijs van de goederen en zal deze in elektronische vorm naar het elektronische adres van de Koper sturen.

4.9. Tegelijkertijd is hij verplicht de ontvangen verkopen online bij de belastingadministrateur te registreren; in geval van een technische storing dan uiterlijk binnen 48 uur.

 1. TERUGTREKKING VAN DE KOOPOVEREENKOMST

5.1. De Koper erkent dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1837 van het Burgerlijk Wetboek, de Koper zich niet kan onttrekken aan, onder andere, een koopovereenkomst voor de levering van goederen die zijn gewijzigd naar de wensen van de Koper of voor de persoon van de Koper, een koopovereenkomst voor de levering van bederfelijke goederen, alsmede goederen, die na levering onherstelbaar vermengd zijn met andere goederen, uit een overeenkomst voor de levering van goederen in gesloten verpakking die de consument uit de verpakking heeft gehaald en die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden, en uit een overeenkomst voor de levering van een audio- of video-opname of een computerprogramma indien de oorspronkelijke verpakking beschadigd is.

5.2. Tenzij het een geval betreft als bedoeld in artikel 5.1 van de Algemene Voorwaarden of een ander geval waarin het niet mogelijk is de koopovereenkomst te herroepen, heeft de koper het recht de koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen te herroepen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1829, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek; indien de koopovereenkomst betrekking heeft op verschillende soorten goederen of op de levering van verschillende onderdelen, gaat deze termijn in op de datum van ontvangst van de laatste levering van goederen. De herroeping van de koopovereenkomst moet binnen de in de vorige zin genoemde termijn aan de verkoper worden meegedeeld. De koper kan het door de verkoper verstrekte voorbeeldformulier gebruiken om zich uit de koopovereenkomst terug te trekken. De Koper kan de herroeping van de Koopovereenkomst sturen naar, onder andere, het bedrijfsadres van de Verkoper of het e-mailadres van de Verkoper.

5.3. De Goederen moeten door de Koper aan de Verkoper worden teruggezonden binnen veertien (14) dagen na de levering van de herroeping van de Koopovereenkomst aan de Verkoper. Indien de Koper zich terugtrekt uit het Koopcontract, draagt de Koper de kosten verbonden aan de terugzending van de goederen aan de Verkoper, zelfs indien de goederen door hun aard niet via de gebruikelijke postroute kunnen worden teruggezonden.

5.4.ferwer.nl/obchodni-podminky.html#Ref193470759">5.2 van de Voorwaarden, zal de Verkoper de van de Koper ontvangen fondsen binnen veertien (14) dagen na de terugtrekking van de Koper uit de Koopovereenkomst terugbetalen op dezelfde wijze als de Verkoper ze van de Koper heeft ontvangen. De Verkoper is tevens gerechtigd de door de Koper geleverde prestatie reeds bij teruggave van de goederen door de Koper of op andere wijze te retourneren, mits de Koper hiermee instemt en de Koper geen extra kosten behoeft te maken. Indien de Koper zich terugtrekt uit de Koopovereenkomst, is de Verkoper niet verplicht de ontvangen gelden aan de Koper terug te geven voordat de Koper de goederen aan de Verkoper heeft teruggezonden of bewijst dat hij de goederen aan de Verkoper heeft gezonden.

5.5.

5.6 In gevallen waarin de Koper het recht heeft zich uit het Koopcontract terug te trekken overeenkomstig de bepalingen van artikel 1829 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de Verkoper eveneens het recht zich uit het Koopcontract terug te trekken op elk moment totdat de Koper de goederen in ontvangst heeft genomen. In een dergelijk geval zal de Verkoper de aankoopprijs zonder onnodige vertraging aan de Koper terugbetalen, contant op de door de Koper aangewezen rekening.

5.7.

5.8. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, worden de verzendkosten vergoed indien deze kosten niet in rekening zijn gebracht voor de oorspronkelijke bestelling als gevolg van de voorwaarden voor gratis verzending en de waarde van het behouden deel van de bestelling niet hoger is dan 2500 CZK.

 1. VOORBEREIDING EN LEVERING VAN GOEDEREN

6.1. Indien de wijze van vervoer is overeengekomen op grond van een speciaal verzoek van de Koper, draagt de Koper het risico en de eventuele extra kosten verbonden aan deze wijze van vervoer.

6.2. Indien de Verkoper op grond van de Koopovereenkomst verplicht is de goederen te leveren op de plaats die de Koper in de bestelling heeft aangegeven, dient de Koper de goederen bij aflevering in ontvangst te nemen.

6.3. In het geval dat het om redenen aan de kant van de Koper noodzakelijk is om de goederen herhaaldelijk te leveren of op een andere manier dan gespecificeerd in de bestelling, zal de Koper de kosten betalen die verbonden zijn aan de herhaalde levering van de goederen of de kosten die verbonden zijn aan een andere manier van levering.

6.4. Bij ontvangst van de goederen van de vervoerder, dient de Koper de integriteit van de verpakking van de goederen te inspecteren en in het geval van eventuele gebreken, de vervoerder onmiddellijk te verwittigen. Indien wordt vastgesteld dat de verpakking is verbroken, hetgeen erop wijst dat met de zending is geknoeid, mag de koper de zending niet van de vervoerder aanvaarden.

6.5 Andere rechten en verplichtingen van de partijen bij het vervoer van de goederen kunnen worden geregeld door de Bijzondere Leveringsvoorwaarden van de verkoper, indien deze door de verkoper zijn uitgegeven.

 1. Rechten uit gebrekkige nakoming

7.1. De rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot rechten uit gebrekkige nakoming worden geregeld door de relevante algemeen bindende wettelijke regelingen (met name de bepalingen van de artikelen 1914 tot en met 1925, 2099 tot en met 2117 en 2161 tot en met 2174 van het Burgerlijk Wetboek en Wet nr. 634/1992 Coll, inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd).

7.2. In het bijzonder is de Verkoper jegens de Koper aansprakelijk dat op het moment dat de Koper de goederen in ontvangst neemt:

7.2.1. de goederen de eigenschappen bezitten die tussen partijen zijn overeengekomen en, bij gebreke van overeenstemming, de eigenschappen bezitten die door de Verkoper of de fabrikant zijn omschreven of door de Koper worden verwacht gezien de aard van de goederen en op basis van de door hen gevoerde reclame,

7.2.2. de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de verkoper verklaart dat zij dienen of waarvoor goederen van die soort gewoonlijk dienen,

7.2.3. de goederen in kwaliteit of afwerking overeenstemmen met het overeengekomen monster of patroon indien de kwaliteit of afwerking is bepaald aan de hand van het overeengekomen monster of patroon,

7.2.4. de goederen van de juiste hoeveelheid, maat of gewicht zijn; en

7.2.5. de goederen aan de wettelijke voorschriften voldoen.

7.3.2 geldt in het geval van goederen die tegen een lagere prijs zijn verkocht, niet voor een gebrek waarvoor de lagere prijs was overeengekomen, voor slijtage veroorzaakt door normaal gebruik, of in het geval van tweedehandsgoederen voor een gebrek dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage die de goederen hadden toen zij door de koper werden overgenomen, of indien dit voortvloeit uit de aard van de goederen.

7.4. Koper is gerechtigd het recht van gebrek dat zich voordoet in consumentengoederen uit te oefenen binnen vierentwintig maanden na ontvangst.

7.5 Koper oefent het recht van gebrekkige prestatie uit bij verkoper op het adres van de bedrijfsvestiging van verkoper waar aanvaarding van de vordering mogelijk is met betrekking tot het assortiment verkochte goederen.

7.6 Andere rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van verkoper voor gebreken kunnen worden geregeld in het Klachtenreglement van verkoper.

 1. ANDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

8.1. De Verkoper is niet gebonden aan gedragscodes ten opzichte van de Koper in de zin van artikel 1826, lid 1, onder e), van het Burgerlijk Wetboek.

8.3. De Verkoper stuurt informatie over de afhandeling van de klacht van de Koper naar het elektronische adres van de Koper.

8.4. De Tsjechische autoriteit voor handelsinspectie, met statutaire zetel te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, ID nr.: 000 20 869, internetadres: https://adr.coi.cz/cs, is bevoegd voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die voortvloeien uit het Koopcontract. Het online platform voor geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr kan worden gebruikt om geschillen tussen de verkoper en de koper in het kader van de koopovereenkomst te beslechten.

8.5.524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen).

8.6. De handelscontrole wordt binnen het kader van haar bevoegdheden verricht door de bevoegde handelsautoriteit. Het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens wordt uitgeoefend door het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens. De Tsjechische handelsinspectie ziet onder meer toe op de naleving van Wet nr. 634/1992 Coll. binnen een afgebakend toepassingsgebied, De Koper erkent dat de Verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten die het gevolg zijn van inmenging van derden in de Website of van het gebruik van de Website in strijd met het beoogde gebruik ervan.

8.8. De Koper aanvaardt hierbij het risico van wijziging van omstandigheden in de zin van § 1765 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING

9.1. 13 van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna te noemen de "GDPR") met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper ten behoeve van de uitvoering van de Koopovereenkomst, ten behoeve van de onderhandelingen over deze Overeenkomst en ten behoeve van de nakoming van de publiekrechtelijke verplichtingen van de Verkoper, zal de Verkoper de verplichtingen van de Verkoper nakomen door middel van een speciaal document.

 1. VERZENDING VAN BUSINESS MESSAGES EN OPSLAG VAN COOKIES

10.1. De koper stemt in met de verzending van informatie met betrekking tot de goederen, diensten of bedrijfsactiviteiten van de verkoper naar het elektronische adres van de koper en geeft voorts toestemming voor de verzending van zakelijke mededelingen door de verkoper naar het elektronische adres van de koper.

10.2. De koper stemt in met de verzending van informatie met betrekking tot de goederen, diensten of bedrijfsactiviteiten van de verkoper naar het elektronische adres van de koper. Indien een aankoop op de website kan worden gedaan en de verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van de Koopovereenkomst kunnen worden nagekomen zonder cookies op de computer van de Koper op te slaan, kan de Koper zijn toestemming uit hoofde van de vorige zin te allen tijde intrekken.

11. LEVERING

11.1. Levering kan geschieden aan het elektronische adres van de Koper.

11.2. Tenzij anders is overeengekomen, dient alle correspondentie met betrekking tot de Koopovereenkomst aan de andere partij schriftelijk te worden bezorgd per elektronische post, persoonlijk of per aangetekende post via een postbezorger (naar keuze van de afzender). De Koper wordt gedagvaard op het elektronische postadres dat in zijn/haar gebruikersaccount is vermeld.

11.3.

 1. CONCLUDING PROVISIONS

12.1.Door overeenkomstig de vorige volzin het recht te kiezen, wordt de koper, die consument is, niet beroofd van de bescherming die wordt geboden door de bepalingen van de rechtsorde waarvan niet contractueel kan worden afgeweken en die bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

12.2. De ongeldigheid of onverbindendheid van een bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

12.3.Het Koopcontract, inclusief de Voorwaarden, wordt door de Verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.

12.4.Het voorbeeldformulier voor herroeping van het Koopcontract, het voorbeeldformulier voor herroeping van het Koopcontract, de Klachtenprocedure en het Klachtenformulier zijn als bijlage bij de Voorwaarden gevoegd.

12.5.Het Koopcontract, inclusief de Voorwaarden, wordt door de Verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.

12.6.De Voorwaarden zijn als bijlage bij de Voorwaarden gevoegd, Bartoškova 4, 14000 Praag 4, e-mail adres info@ferwer.nl ,

In Praag op 1.1.2021

zodat het niet verschuift.

2. Plaats uw linkervoet in het midden van het vel en teken er precies omheen met een pen.

Opgelet! Hou de pen loodrecht op het blad!

3. Gebruik een liniaal om de lengte van uw voet te meten - houd rekening met de buitenste punten van de lengte van uw voet (meestal de afstand van hiel tot teen).

Let op!

"De lengte van uw voeten kan van elkaar verschillen. Is dit het geval, kies dan een grotere voet om uw maat te bepalen.

"Aanbevolen wordt dat de schoen ongeveer 0,5 cm langer is dan de voet.

"Schoenmaten verschillen per fabrikant (zo kan Inkkas maat 44 verschillen van Perka maat 44). Bij het kiezen van een maat, moet u de individuele maattabel van elk merk raadplegen, die beschikbaar is op de individuele productpagina's.

" De maattabel is beschikbaar op elke productpagina.

Categorie
Top